Uttalande om fastighetsbeskattningen

Finansministeriet
kirjaamo.vm@gov.fi
Ref: VM115:00/2018 

18.5.2022

Åbolands skärgårdsstiftelses uttalande om fastighetsbeskattningen

Det förslag till fastighetslagstiftning som nu föreligger kan innebära att beskattningen av skärgårdsmark ytterligare skärps. Det drabbar i synnerhet de markägare i skärgården som valt att inte sälja, för att inte tala om att bebygga, kobbar och skär. Det är svårt att tro att det verkligen är lagstiftarens mening. 

När tillämpningen av fastighetsskattelagen skärptes för några år sedan utan att verkligheten hade förändrats, betydde det att skatten för fastigheter i skärgården ökade så att den på sina håll fick konfiskatoriska drag. Tyvärr har skärpningen lett till att fastigheter, eller delar av sådana, sålts av skatteskäl, vilket Åbolands Skärgårdsstiftelse varnade för redan då. 

En hög skatt för holmar och skär utan byggrätt och utan möjligheter att idka näring, och vilkas värde inte, vad de schablonmässiga reglerna bygger på, alls kan jämföras med fastigheter som sålts, innebär lätt ren och skär konfiskation. 

Det kan nämligen vara följden av att den köpeskillingsstatistik som är utgångspunkt för fastighetsbeskattningen i dag, om man utgår från regler relevanta för beskattning av skärgårdsmark, endast särskiljer jord- och skogsbruksfastigheter och fritidsfastigheter. Detta leder till en missvisande bild av prisnivån för sådana fastigheter som inte specifikt hör till dessa kategorier.

Det har i lagförslagets motiveringar sagts att det ”ur administrativ synpunkt är helt orealistiskt” att ha en ordning som baseras på kommunal genomgång av obebyggda fastigheter. Man säger också att ett sådant system är förenat med ”en uppenbar risk för att likvärdigheten i beskattningen lider”. Det är möjligt men än mera lider likvärdigheten om skärgårdsmark utan byggrätt och utan någon som helst avkastning beskattas på samma sätt som t.ex. mark som bebyggs för fritidsboende.  Det ankommer på lagstiftaren att skapa en ordning som bygger på rättvisa, och inte bibehåller ett högst ojämlikt system. Det kan hända att det är förenat med mera utredningsarbete, men redan i dag görs sådant inom ramen för kommunernas planering. Dessutom kan inte det faktum att det är krävande att definiera vad som i ekonomiskt hänseende är utan värde vara grund för beskattning! 

Riksdagen har beslutat att befria naturskyddsområden från fastighetsskatt. Det är bra. Åboland Skärgårdsstiftelse föreslår, åtminstone som ett första steg, att samma principer borde gälla alla områden som kan jämföras med dem, åtminstone sådana som i delgeneralplaner m.m. betecknats som skyddsområden. 

Samtidigt är det skäl att konstatera att det inte heller för den bebodda skärgården, liksom inte för glesbygden i övrigt, finns anledning att ytterligare skärpa fastighetsbeskattningen. Samhället har tvärtom anledning att med olika medel främja fast bosättning, som också på huvudöarna i skärgården i dag håller på att minska, med negativa konsekvenser på de flesta samhällsområden, skola, vård och kommunikationer. Det är minst sagt rimligt att kräva att fastighetsbeskattningen inte har en sådan form att den driver skärgårdsbor att sälja sin mark eller att flytta från skärgården. Om det är möjligt att befria jordbruksmark från fastighetsskatt, också det rimligt, bör det vara möjligt att inte heller beskatta sådan skärgårdsmark som inte avkastar någonting alls. 

Åbolands skärgårdsstiftelse är beredd att för sin del medverka till att beredarna av fastighetsskattelagstiftningen kan komma i direkt och konkret kontakt med den verklighet skärgårdsborna möter varje dag.

Åbolands skärgårdsstiftelse sr

Åbolands skärgårdsstiftelse verkar för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård.

Publicerad 18.05.2022