ARKIV

Vårt hyreshus i Rosala är ledigt för en ny familj!

Vårt hyreshus i Rosala är ledigt för en ny familj!

Vill du och din familj sadla om, prova på något nytt och söka er någonstans där ni kan slå ner på takten och där naturen och havet ligger nära?

Nu har du och din familj den enastående chansen att pröva på att bo i skärgården året om, utan att behöva satsa på fastighetsköp eller byggprojekt. Huset hyrs i första hand ut åt en familj med barn i eller under skolåldern.

Huset har 2–3 sovrum, kök och stor(t) sal/ vardagsrum. På nedre våningen finns ett grovkök/ badrum och på övre våningen en nybyggd toalett med dusch. Alla rum på övre våningen är nybyggda, medan nedre våningen har renoverats. I huset finns flera fungerande eldstäder.

I närheten finns Hitis-Rosala skola och daghem, som erbjuder en trygg och trivsam miljö för barnen. Skolan är svensk och undervisningen sker i en liten grupp, där alla kan erbjudas individanpassad undervisning. I samma helhet finns allt från dagis till åk 6 och möjlighet till eftis. Dessutom har skolan eget kök med hemlagad mat som alla barnen älskar!

För de vuxna i familjen finns många olika alternativ för att få vardagsekvationen att fungera:
– Har du ett jobb som möjliggör arbete på distans eller jobb veckovis?
– Det finns just nu ett ledigt jobb vid Solglimtens äldreboende i Hitis
– Det finns lediga arbetsplatser även på övriga Kimitoön och det går alldeles utmärkt att pendla med färja
– Det finns möjligheter för egenföretagare inom turism-, byggnads- och/eller fastighetsserviceverksamhet

Skicka din fritt formulerade ansökan till info@abolandsskargardsstiftelse.fi

Vill du veta mer?

Kontakta info@abolandsskargardsstiftelse.fi.

Öarnas “inflyttningslotsar“ ställer också mer än gärna upp med mera information. Bara säg till så förmedlar vi kontakten! Med alla tänkbara frågor om orten eller kommunen kan du också vända dig till Hitis bibliotek & byainfo på Facebook eller via e-post: bibliotek.hitis@kimitoon.fi. Kommunens information i övrigt hittar du på: www.kimitoon.fi

På facebook-sidan “Klasskompisar sökes till Hitis-Rosala skola” hittar du inlägg om

varför en flytt till Rosala är ett bra alternativ för din familj: https://www.facebook.com/rosalaskola

Publicerad 08.01.2024

Rosalahuset är ledigt!

– Psst! Vi kommer att lägga ut Rosalahuset på hyresmarknaden nu under våren 2023. Hör av dig om du är intresserad! Barnfamiljer har företräde.

Publicerad 27.02.2023

Uttalande om fastighetsbeskattningen

Finansministeriet
kirjaamo.vm@gov.fi
Ref: VM115:00/2018 

18.5.2022

Åbolands skärgårdsstiftelses uttalande om fastighetsbeskattningen

Det förslag till fastighetslagstiftning som nu föreligger kan innebära att beskattningen av skärgårdsmark ytterligare skärps. Det drabbar i synnerhet de markägare i skärgården som valt att inte sälja, för att inte tala om att bebygga, kobbar och skär. Det är svårt att tro att det verkligen är lagstiftarens mening. 

När tillämpningen av fastighetsskattelagen skärptes för några år sedan utan att verkligheten hade förändrats, betydde det att skatten för fastigheter i skärgården ökade så att den på sina håll fick konfiskatoriska drag. Tyvärr har skärpningen lett till att fastigheter, eller delar av sådana, sålts av skatteskäl, vilket Åbolands Skärgårdsstiftelse varnade för redan då. 

En hög skatt för holmar och skär utan byggrätt och utan möjligheter att idka näring, och vilkas värde inte, vad de schablonmässiga reglerna bygger på, alls kan jämföras med fastigheter som sålts, innebär lätt ren och skär konfiskation. 

Det kan nämligen vara följden av att den köpeskillingsstatistik som är utgångspunkt för fastighetsbeskattningen i dag, om man utgår från regler relevanta för beskattning av skärgårdsmark, endast särskiljer jord- och skogsbruksfastigheter och fritidsfastigheter. Detta leder till en missvisande bild av prisnivån för sådana fastigheter som inte specifikt hör till dessa kategorier.

Det har i lagförslagets motiveringar sagts att det ”ur administrativ synpunkt är helt orealistiskt” att ha en ordning som baseras på kommunal genomgång av obebyggda fastigheter. Man säger också att ett sådant system är förenat med ”en uppenbar risk för att likvärdigheten i beskattningen lider”. Det är möjligt men än mera lider likvärdigheten om skärgårdsmark utan byggrätt och utan någon som helst avkastning beskattas på samma sätt som t.ex. mark som bebyggs för fritidsboende.  Det ankommer på lagstiftaren att skapa en ordning som bygger på rättvisa, och inte bibehåller ett högst ojämlikt system. Det kan hända att det är förenat med mera utredningsarbete, men redan i dag görs sådant inom ramen för kommunernas planering. Dessutom kan inte det faktum att det är krävande att definiera vad som i ekonomiskt hänseende är utan värde vara grund för beskattning! 

Riksdagen har beslutat att befria naturskyddsområden från fastighetsskatt. Det är bra. Åboland Skärgårdsstiftelse föreslår, åtminstone som ett första steg, att samma principer borde gälla alla områden som kan jämföras med dem, åtminstone sådana som i delgeneralplaner m.m. betecknats som skyddsområden. 

Samtidigt är det skäl att konstatera att det inte heller för den bebodda skärgården, liksom inte för glesbygden i övrigt, finns anledning att ytterligare skärpa fastighetsbeskattningen. Samhället har tvärtom anledning att med olika medel främja fast bosättning, som också på huvudöarna i skärgården i dag håller på att minska, med negativa konsekvenser på de flesta samhällsområden, skola, vård och kommunikationer. Det är minst sagt rimligt att kräva att fastighetsbeskattningen inte har en sådan form att den driver skärgårdsbor att sälja sin mark eller att flytta från skärgården. Om det är möjligt att befria jordbruksmark från fastighetsskatt, också det rimligt, bör det vara möjligt att inte heller beskatta sådan skärgårdsmark som inte avkastar någonting alls. 

Åbolands skärgårdsstiftelse är beredd att för sin del medverka till att beredarna av fastighetsskattelagstiftningen kan komma i direkt och konkret kontakt med den verklighet skärgårdsborna möter varje dag.

Åbolands skärgårdsstiftelse sr

Åbolands skärgårdsstiftelse verkar för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård.

Publicerad 18.05.2022

Pressmeddelande: Projekt i Houtskär

Åbolands skärgårdsstiftelse (ÅSS) har anhållit om bidrag från tre olika andra fonder och stiftelser för att under året, och med för ändamålet anställd projektpersonal, kunna utreda sina möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola (HKF). 

Initiativet till den eventuella donationen kommer från föreningen Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f. som äger och driver HKF. ÅSS saknar egentligt eget kapital och har inte möjlighet att ta ställning till erbjudandet inom ramen för sina befintliga resurser, då ett beslut förutsätter en omfattande utvärdering av helheten. 

Utredningsprojektet har hittills beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen i Houtskär och Svenska kulturfonden. ÅSS kan nu, i väntan på besked om ett tredje eventuellt bidrag, redan inleda rekryteringen av projektpersonal. Vi hoppas kunna köra igång vårt projekt i maj.

HKF är en central institution i skärgården, men platsen betyder även mycket för människor från stora delar av övriga Svenskfinland. Vi vill rikta ett tack till redan nämnda finansiärer och till alla som hjälpt oss komma ett steg vidare med att reda ut Skärgårdsstiftelsens möjligheter i fråga om HKF. Vi hoppas att vi i slutändan ska kunna tacka ja till detta fantastiska erbjudande och att vi i samarbete med Houtskärborna får möjlighet att bygga upp en verksamhet som stärker både Houtskär, Åboland och Svenskfinland.

Styrelsen för Åbolands Skärgårdsstiftelse sr

22.3.2022

Publicerad 22.03.2022